Zmiany w uldze prorodzinnej

Dla zwiększenia pomocy państwa rodzinom wychowującym dzieci ulga na trzecie dziecko wzrasta rocznie z 1 668,12 zł do 2 000,04 zł, a na kolejne dzieci z 2 224,08 zł do 2 700 zł.

Ponadto wprowadzono nowe rozwiązania, polegające na przyznaniu podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Nadal z ulgi na dzieci mogą korzystać wyłącznie podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane wg skali podatkowej. Wprowadzone zmiany zrównują sytuację podatników wychowujących dzieci, którzy uzyskują dochody w wysokości umożliwiającej skorzystanie z ulgi na dzieci, z sytuacją tych podatników, którzy wg starych przepisów - z uwagi na zbyt niski dochód i w konsekwencji niski podatek - takiej możliwości nie mają.

Kwota tego wsparcia nie będzie mogła przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o kwotę tych składek odliczonych w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych w PIT-16A. Rozwiązanie dotyczy zatem tylko tych osób, które wcześniej wpłaciły do systemu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Rozwiązanie to spowoduje, że podatnicy, którym przysługuje odliczenie ulgi na dzieci, otrzymają nie tylko zwrot zapłaconego podatku, ale także kwotę z tytułu niewykorzystanej ulgi, do wysokości kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu. Kwota wsparcia będzie zwolniona z podatku dochodowego. Wprowadzone zmiany dotyczą już rozliczania dochodów za 2014 r.!