Uwaga! Zmiany w VAT od 1 stycznia 2015 roku, m.in. :

 

Zmiana miejsca opodatkowania VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

 

Zgodnie ze zmianą przepisów o VAT od 1 stycznia 2015 roku,  miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Podatnik świadczący usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada:

1) siedzibę działalności gospodarczej albo

2) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo

3) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu złożenia zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

Państwo członkowskie, w którym podatnik złożył zgłoszenie, uznaje się za państwo członkowskie identyfikacji

W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani

składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20ego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.